Stadgar

§ 1 SYFTE

Den Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening är en ideell sammanslutning med syfte att stödja den Skåneländska Gastronomiska Akademiens verksamhet och att i Akademiens anda utgöra ett forum för att sprida kunskap om den skåneländska mat- och dryckeskulturen.

§ 2 VERKSAMHET

A. Medlemskap och aktiviteter Föreningen är öppen för varje fysisk och juridisk person som har intresse för föreningens verksamhet. Härigenom skall föreningen kunna utgöra en bred krets av aktiva personer med den Skåneländska Gastronomien som ett gemensamt intresse. Därmed skall Föreningen utgöra ett forum för att höja den gastronomiska nivån och för att öka medvetandet om Akademiens verksamhet och dess effekter. Genom att samla in, systematisera och distribuera information inom det gastronomiska området samt att stödja förlags- och utbildningsaktiviteter, skall Föreningen också verka för att Akademiens verksamhet befästs och vidareutvecklas.

B. Avgränsningar mellan Akademien och Föreningen Akademien och Föreningen har separerad ekonomi. Båda organen kan självständigt driva projekt - Akademien företrädesvis större projekt med anknytning till Akademiens långsiktiga målsättningar; Föreningen projekt som syftar till att öka intresset för de verksamheter och den kultur som Akademien vill främja. Ekonomiska bidrag för sponsorer skall - oavsett om de kanaliseras via föreningen eller direkt till Akademien - kunna användas av Akademien i samråd med föreningens ordföranden.

§ 3 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sex till nio ledamöter. Styrelsen äger rätt att adjungera en eller flera personer, även icke medlem, att för visst ärende delta i styrelsemöte, med yttranderätt men utan rösträtt. Styrelsen har sitt säte i Malmö.

Två av ledamöterna tillsätts av Akademien, varav den ene av Akademien utses till föreningens ordförande. Övriga väljs av årsmötet för en tid av två år samt med växelvis avgång, så att vid varje årsmöte väljs hälften av styrelsens ledamöter. Om ersättningsval förekommer avser detta återstående mandatperiod.

§ 4 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per termin på initiativ av ordföranden eller minst två av ledamöterna. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§5 FUNKTIONER INOM STYRELSEN

Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare. Styrelsen har vidare möjligheter att inrätta kommittéer för särskilda ändamål, varvid Akademien har rätt att utse minst en ledamot i varje sådan kommitté.

§6 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, sekreterare och skattmästare, två i förening. Dessutom är ordförande och skattmästare bemyndigade att ensamma teckna belopp upp till 5000 kronor, varvid attest skall göras i efterhand av annan teckningsberättigad.

§ 7 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsår, tillika räkenskapsår är kalenderår.

§ 8 ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls senast under april. Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen på dess initiativ eller då minst en tredjedel av medlemmarna påkallar detta. Kallelse till årsmöte respektive extra föreningsmöte skall ske minst två veckor i förväg genom brev eller e-post.

Verksamhetsberättelsen skall tillställas Akademiens arbetsgrupp senast två veckor före Akademiens årsmöte.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • val av mötesordförande, sekreterare och rösträknare
 • val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts
 • fastställande av årsberättelse jämte årsredovisning
 • fastställande av revisionsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet
 • anmälan av ordförande (utses av Akademien)
 • val av övriga styrelseledamöter
 • val av revisor
 • val av revisorssuppleant
 • val av valberedning
 • fastställande av årsavgifter

Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller som av medlem ingivits skriftligen till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 9 RÖSTRÄTT

Varje medlem som erlagt årsavgift har rösträtt. Omröstning sker öppet om inte någon medlem begär sluten omröstning. Medlem får inte låta sig företrädas genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller att val avgörs genom lottning medan i andra ärenden ordföranden har utslagsröst.

§ 10 ÅRSAVGIFT

Årsavgift för nästkommande år fastställs av årsmötet och erläggs i förskott, dock senast den sista mars.

§ 11 REVISORER

Årsmötet väljer en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. Revisor skall ha tillgång till räkenskaperna senast trettio dagar före årsmötet. Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda i god tid före årsmötet.

§ 12 VALBEREDNING

Årsmötet väljer tre ledamöter till valberedningen, vars uppgift är att föreslå kandidater för val av styrelseledamot och revisor. Valberedningens ledamöter väljs för en tid av två år. Om ersättningsval förekommer avser detta återstående mandatperiod.

§ 13 ÄNDRING AV STADGARNA

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på årsmöte och då minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade är ense härom. Förslag kan väckas av styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna.

§ 14 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Upplösning av Föreningen kan endast ske genom beslut på årsmöte i kombination med att detta beslut sedan konfirmeras på det nästkommande årsmötet. Upplöses föreningen tillfaller dess tillgångar Akademien.